Vedtægter

Danske Banks Musikforening har til formål at fremme musikinteressen blandt koncernens medarbejdere. Dette formål søges fremmet bl.a. ved dannelse af Danske Banks Kor og Danske Banks Instrumentalgruppe og ved afholdelse af koncerter, musikforedrag m.m.

§ 2
Som medlemmer kan optages enhver, der er ansat i Danske Bank koncern og disses ægtefæller eller kærester samt pensionerede medarbejdere.

§ 3
Medlemmer, disses ægtefæller eller kærester samt pensionerede medarbejdere, kan tilmelde sig Danske Banks Musikforenings kor, og/eller eventuelt andre aktivitetsgrupper.

§ 4
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5
Medlemmerne har med de til deres husstand hørende personer, adgang til foreningens arrangementer til særskilt medlemspris.

§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 personer, der alle skal være medlemmer af Danske Banks Musikforening.

Alle valg, der finder sted på den ordinære generalforsamling, gælder for 2 år, d.v.s. 2 medlemmer afgår i lige år, og 1-3 medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer. Erhvervet som sekretær varetages efter aftale i bestyrelsen.

Formanden og næstformanden i forening eller en af disse sammen med et andet bestyrelsesmedlem forpligter ved deres underskrift foreningen.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, hvori også medlemmer uden for bestyrelsens kreds får sæde.

Bestyrelsen kan endvidere antage lønnede instruktører efter indstilling herom fra de aktive gruppers medlemmer.

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

I bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpel stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt efter de herom vedtagne regler og mindst halvdelen er til stede.

§ 7
En til to suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år af den ordinære generalforsamling.

§ 8
Bestyrelsens medlemmer og revisor er ulønnede.

§ 9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren aflægger inden 1. februar regnskab for det forløbne år. Efter at regnskabet er forelagt bestyrelsen og påtegnet af revisor udsendes det til medlemmerne inden generalforsamlingen.
§ 10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 11
Hvert år i marts måned afholdes foreningens ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i bankens interne organer eller ved anden skriftlig meddelelse samt til medlemmerne blandt bankens pensionister.

§ 12
Stemmeret på generalforsamlingen, der ledes af en på mødet valgt dirigent, har ethvert medlem.

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer skal være modtaget af bestyrelsen, senest 3 uger før den varslede dato for generalforsamlingen.

§ 13
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent,
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år,
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,
4) Fastsættelse af kontingent,
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer,
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen,
7) Valg af revisor,
8) Valg af revisorsuppleant,
9) Behandling af spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen eller medlemmer er optaget på dagsordenen.
10) Eventuelt.

§ 14
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændringer i foreningens vedtægter, kræves dog at mindst tre fjerdedel af de tilstedeværende stemmer herfor.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst tre dages varsel. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.

§ 16
Der optages kort referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af sekretær og dirigent og udsendes til medlemmerne.

§ 17
Beslutning om foreningens opløsning træffes på en generalforsamling efter reglerne for ændring af foreningens vedtægter.

På samme måde træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelle midler, som foreningen måtte være i besiddelse af.Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. februar 1978 med senere ændringer, senest på generalforsamlingen den 28. marts 2023.

Kontingent